Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy aby kupić nieruchomość w Polsce?


Osoby, które chcą zakupić nieruchomość w Polsce powinny spełnić szereg wymagań, będzie to wymagało zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, w tym przypadku należy uzyskać niezbędne zezwolenie.

Zgodnie z zapisem osoby pochodzące z europejskiego obszaru gospodarczego oraz Szwajcarii mogą nabywać nieruchomości w Polsce bez zezwolenia. Natomiast mieszkańcy innych krajów w tym przykładowo Wielkiej Brytanii będą musieli wystąpić o zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Jakie warunki muszą spełnić cudzoziemcy aby kupić nieruchomość w Polsce?

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Pozwolenie na zakup nieruchomości jest nie wymagane w przypadku jeżeli osoba posiada od co najmniej 5 lat pozwolenie na pobyt stały w kraju lub też jest rezydentem Unii Europejskiej. Dodatkowo zakazy nie będą może obowiązywały cudzoziemców, którzy są w związku małżeńskim z osobą, która posiada polskie obywatelstwo, oraz mieszka w Polsce co najmniej 2 lata. Restrykcyjnie dotyczą także nabycia nieruchomości przez cudzoziemca na drodze dziedziczenia ustawowego. W przypadku jeżeli dotyczy to dziedziczenia testamentowego w ciągu dwóch lat od otwarcia Testamentu należy zgłosić fakt do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Wyjątkiem mogą być nieruchomości położone w strefie nadgranicznej, jak również grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara. W tym przypadku występują dodatkowe wymagania. Ogólnie zasady nabywania nieruchomości przez obcokrajowców będą dotyczyły osób fizycznych, osób prawnych oraz spółek. Należy pamiętać o przygotowaniu dokumentów takich jak odpis z rejestru przedsiębiorców jeżeli jest to firma, odpis z księgi wieczystej, mapy ewidencyjnej. Wymagane są dokumenty na podstawie których można jednoznacznie ustalić położenie nieruchomości. Ważny będzie także wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który może nakładać pewne restrykcje co do niektórych rodzajów budynków, rodzajów zabudowy.

Cudzoziemcy powinni zapoznać się z warunkami jakie stawia ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Pozwolenia nie będą dotyczyły samodzielnych lokali mieszkalnych, garaży, nieruchomości kupowanych wspólnie z małżonkiem przy spełnieniu dodatkowego warunku posiadania zezwolenia na pobyt stały od co najmniej dwóch lat. Zwracamy także uwagę na strefę nadgraniczną, która określana jest strefa znajdująca się w odległości 15 km od granicy, dodatkowo dotyczy brzegu morskiego.