Różne rodzaje umów o pracę


Polskie prawo możliwości podpisania różnych umów prace z pracownikiem.

Najczęściej podpisywane są umowy na czas określony lub też nieokreślony. W szczególnych przypadkach może być podpisana umowa o pracę zawarta w celu zastąpienia pracownika. Polskie prawo pracy przewiduje, że tego typu umowa może zostać zawarta w przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Powodów, które mogą skutkować zawarciem przez pracodawcę kolejnej umowy o pracę, jest kilka. Może być to przykładowo urlop macierzyński, ale także choroba. Pracownika na zastępstwo można zatrudnić także wówczas kiedy nasz pracownik jest na urlopie bezpłatnym, a potrzebujemy kogoś kto zastąpi go na etacie. Umowa ta jest zawierana w celu zastąpienia nieobecnego pracownika nowym. Zastępstwo kończy się w dniu powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Pracodawcy nie wiąże określone przedawnienie w umowach zastępczych zawartych z tym samym pracownikiem w tym zakresie jest ono inne niż w przypadku innych umów, które mają określony termin rozwiązania. Trzecia umowa o zastępstwo nie zmienia się w umowę na czas nieokreślony.

W tym konkretnym rodzaju umowy istnieje wymóg, który musi zostać spełniony. Umowa o zastępstwo wskazuje tożsamość zastępowanego pracownika.

Tego rodzaju umowę można wypowiedzieć na dwa sposoby czyli za obopólną zgodą stron, lub za powiadomieniem wówczas okres powiadomienia wynosi 3 dni robocze. Zwolnienie może nastąpić bez zawiadomienia o winie pracownika, do dnia wygaśnięcia umowy. Zgodnie z polskim prawem pracy umowa o pracę zawierana jest na piśmie. Ponadto należy podpisać nie później niż jeden dzień od rozpoczęcia pracy przez pracownika. Wszelkie zmiany warunków pracy wymagają również formy pisemnej. Jeżeli istnieją inne postanowienia, które nie są wymienione w polskim kodeksie pracy, również wymagają one formy pisemnej. Do umowy pracodawca dołącza również informacje dotyczące przepisów polskiego prawa pracy. Postanowienia umowy kontraktowej muszą być zgodne z przepisami polskiego prawa pracy. Jeżeli jednak dojdzie do nieporozumienia przydać nam się może adwokat prawo pracy wrocław.